YAŞANMAKTA OLAN COVİD-19 (KORONA) SALGINI NEDENİYLE, ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANMAKTA OLAN OLUMSUZLUĞU İŞYERİNDE EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA UYGULANABİLECEK YÖNETİMSEL KARARLAR HAKKINDA DUYURU

Yaşanmakta olan Covid-19 (corona) salgını nedeniyle, çalışma hayatında yaşanmakta olan olumsuzluğu işyerinde en aza indirmek amacıyla yönetimsel karar alınarak aşağıdaki çalışma tercihlerden biri veya bir kaçı uygulanabilecektir;

1.      Ücretsiz izin;  

İşçilere ücretsiz izin teklifinde bulunabiliriz. İşçi eğer ücretsiz izni (altı iş günü içerisinde yazılı olarak ) kabul eder ise, iş sözleşmesi askıya alınır ve işçi çalışmaz, işverende ücret ödemesi yapmaz. Ücretsiz izne işçinin onayı yok ise ücretsiz izin uygulanmaz.

2.      Ücretli (yıllık) İzin;

Yıllık izin hakkı bulunan işçiler yıllık izne çıkarılabilir. Ancak bu durumda işçi izinli olacağı için evden çalışma gibi bir durum olmamalıdır.

3.      Kısa Çalışma Yapılması;

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca; işverenlerin genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde 3 (üç) ayı aşmamak üzere kısa çalışma yaptırabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kısa çalışma yapılması kararı alan işveren bu durumu, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkına Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ve varsa işçi sendikasına yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildirimde, zorlayıcı sebebin ne olduğu ve iş yerine etkileri, iş yerine ilişkin ilgili Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik kapsamında talep edilen bilgiler ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgiler yer almak zorundadır. 

Kısa çalışma başvurusu kabul edilir ise, günlük kısa çalışmada yapılacak ödeme; sigortalının son on iki (12) aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olup, ödenecek miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sinden fazla olmayacaktır.

Kısa çalışma için sebep olan etken erkenden ortadan kalktığında, işveren normal çalışma kararı alıp, durumu Türkiye İş Kurumu’na varsa sendikaya ve işçilere altı iş günü önceden yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim süresinin sona ermesi ile birlikte kısa çalışma sona erecektir. 

4.      Uzaktan (Evden) Çalışma;

Uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesidir.  

Mevcut salgının daha fazla yayılmaması için evden çalışmaya geçmesi mümkün olan işyerlerinin bu çalışmayı tercih etmesi halinde her hangi bir yazılı onaya gerek yoktur. Evden çalışma halinde yol ücreti dışındaki tüm ücret ve ücret ekleri işçiye ödenecektir.

5. Telafi Çalışması;

 İş yerinin tatil edilmesi, zorunlu sebepler nedeniyle işin durması, işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi nedeniyle çalışmadığı ve ancak ücretinin ödendiği süreyi sonradan çalışarak telafi ettiği çalışma şeklidir. Covid-19 corona salgını zorunlu sebep olacağı için bu nedenle telafi çalışması yapılabilecektir.

Telafi çalışmaları, günlük 11 (on bir) saati aşmamak koşulu ile günde en fazla 3 saat olabilir.  Telafi çalışması süresi iki aydır. Ancak bu süre açıklanmış olan önlem paketinde dört aya çıkarılacağı belirtilmiştir.    

6. Kamu Tavsiyesi Gereği İşyerinin Geçici Olarak Kapatılması;

Kamu kurum ve kuruluşlarının tavsiye kararına uyarak işverenin iş yerini geçici olarak kapatması halidir. Bu durumunda, işveren kendi iradesiyle iş yerini kapattığı için işçinin ücretini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaz. Ancak işçi işyerinde olmayacağı için prim, yol, yemek gibi ücret eki olan ödemeler işçiye ödenmeyecektir. 

7. Kamu Kararı Gereği İşyerinin Zorunlu Olarak Kapatması

Covid-19 corona salgını nedeniyle karantina uygulanması veya sokağa çıkma yasağı nedeniyle işçinin işe gelememesi durumu bir hafta olur ise işçiye ücretinin yarısı ödenecektir. Eğer bu zorlayıcı sebep nedeniyle işçinin işe gelmeme durumu bir haftayı geçer ise, işçinin iş akdi kıdem tazminatı ödenmek (ihbar tazminatı ödenmez) suretiyle feshedilebilir.