12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile gelen yenilikler aşağıdaki gibidir:

a) İş Mahkemeleri kararlarına karşı temyiz ve istinaf süreleri değiştirildi.

b) İşe iade kararlarında boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı dava tarihindeki ücret esas alınarak parasal olarak belirlenecek.

c) Zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti dışında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyşmazlıklarda dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurma zorunlu hale getirildi.

d) Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri personelinin “iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin” kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri inceleme yetkisi kaldırıldı.

e) Yeni iş mahkemeleri kanunuyla birlikte arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi.

f) Yeni kanunda, işe iade talebiyle açılan davalar, bundan böyle temyiz yolu kapalı olacak şekilde düzenlendi. Not: İlk derece mahkemelerinde Kanun yürürlüğe girmeden önce verilen kararlar için karar tarihinde yürürlükte olan düzenlemeler uygulanacaktır.

g) Tazminat alacaklarında ve yıllık izin ücretinde zamanaşımı süreleri 5 yıla indirildi.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu aşağıda linkte mevcuttur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-8.htm